Föreningens ursprung

Strängnäs Hemträdgårdsförenings ursprung går långt tillbaka i tiden. Föreningen bildades redan i maj 1893 under namnet Strängnästraktens Trädgårdsodlareförbund. Initiativtagare var folkskolläraren Otto Bejbom, Strängnäs och trädgårdsmästarna Axel Andersson, Tynnelsö och J. Jonsson, Gripsholm. Föreningen vände sig till trädgårdsodlare och andra som var intresserade av trädgårdsskötsel. Liknande sammanslutningar fanns då redan tidigare i Stockholm och en del andra större städer i landet. Andersson utsågs till förbundets förste ordförande och var det fram till 1901. Medlemsavgiften var till att börja med 50 öre.

Föreningens ursprungliga namn täckte under lång tid väl föreningens verksamhet. Under den första, drygt halvsekellånga epoken var nämligen de yrkesmässiga odlarna dominerande i  föreningen eftersom de länge inte hade någon egen intresseorganisation. Verksamheten kom därför under många år att präglas av trädgårdsmästarnas intressen. Man diskuterade frågor om växthus- och frilandsodling, gödsling, skydd mot skadedjur och lämpliga bekämpningsmedel. Andra frågor gällde odlingsmetoder och val av lämpliga växtsorter.

För de vanliga medlemmarna erbjöds bland annat sakkunnig hjälp med beskärning av fruktträd och besprutning. I villaträdgårdarna fanns länge en omfattande frukt- och köksväxtodling.

Det nuvarande namnet fick föreningen 1963 och föreningen ändrade då också inriktning. De flesta trädgårdsmästarna hade då lämnat föreningen och i villaträdgårdarna hade husbehovsodlingen mer och mer gett plats åt gräsmattor och prydnadsväxter.

1968 inleddes samarbete med Mariefreds Trädgårdsförening.

 

Glimtar ur äldre föreningsprotokoll  

1893 – Beslut om bildande av Strängnästraktens Trädgårdsodlareförbund fattas vid ett möte i tingshuset i Strängnäs den 6 maj. Förbundet vänder sig till trädgårdsmästare men också till andra som är intresserade av trädgårdsskötsel.  Det första ordinarie sammanträdet hålls i Åkers Styckebruk den 9 juli. Årsavgiften bestäms till 50 öre. Man diskuterar sparrisodling och olika metoder för att göra denna odling lönsam. Det anses att föreningen bör skaffa sig kännedom om nya amerikanska frösåningsmaskiner. Det väcks också förslag om att inrätta en föreningsträdgård, något som dock aldrig kom att förverkligas.

Erfarenheterna av den gångna, ovanligt stränga vintern då många fruktträd frusit bort diskuteras.

1895 – En trädgårdsutställning arrangeras i staden. Utställningen tilldrar sig stort intresse.

1896 – Man har nu provat de amerikanska frösåningsmaskinerna och rekommenderar dem för inköp. Priset per maskin är 40 kr.

1897 – I augusti görs en resa till Stockholm med S/S Tynnelsö för besök på Trädgårdsodlarkongressens utställning av frukt och grönsaker. Ordföranden Axel Andersson får där guldmedalj för utställda frukter.

1899 – Fruktträden angrips svårt av ohyra, bl.a. bladlöss, och fruktskörden slår helt fel. Man rekommenderar som motmedel en blandning av snusdamm, såpa, insektspulver och vatten.

1902 – Medlemsantalet är 20. Avgiften höjs till 1 kr för att ge föreningen möjlighet till mer omfattande verksamhet.

1906 – Medlemsantalet har sjunkit till 16 och en upplösning av föreningen diskuteras. Föreningens kassa är dock god och det beslutas att försöka rycka upp föreningen genom energiskt arbete.

1911 – En stor trädgårdsutställning anordnas under hösten med anslag från bl.a. Strängnäs stad. Utställningen blir mycket lyckad.

1913 – En ny, lika lyckad trädgårdsutställning anordnas i dåvarande Blåbandslokalen i Strängnäs (där Handelsbanken nu ligger).

1914 – Dyrtiden som följer på krigsutbrottet medför höjda priser på koks, fönsterglas och fröer.  Föreningen ändrar namn till Strängnästraktens Trädgårds- och Fruktodlareförening. Medlemsantalet har nu stigit till 75. Det gamla namnet återtas 1923.

1915 – Föreningens trädbeskärare önskar få 5:-  i bidrag till en studieresa men får inte gehör för detta.

1917 – Det är svårt att skaffa gödsel till den genom kriget alltmer ökande köksväxtodlingen. Konstgödsel är svårt att få tag på och det ökande antalet vattentoaletter gör att tillgången på latrin minskar. Föreningen begär att drätselkammaren ser till att latrin tillvaratas och kan beredas till gödsel. Så sker också i Ulfhäll.

1925 – Mycket god fruktskörd framför allt i Mälardalen.

1935 – Föreningen inköper 12 koksgrytor att användas vid frostnätter.

1941 – Föreningen uppmanar medlemmarna att skänka frukt till finska krigsbarn vid Gorsingeholm.

1943 – Föreningen firar sitt 50-årsjubileum på Stadshotellet.

1963 – Föreningen ändrar namn till Strängnäs Hemträdgårdsförening. Antalet medlemmar är 61.

1968 – Samarbete inleds med Mariefreds Trädgårdsförening.

1976 – Antalet medlemmar har under flera år ökat och är nu uppe i 273.