§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Strängnäs Hemträdgårdsförening med säte i Strängnäs.

§ 2 Syfte
Föreningen vill väcka intresse för en levande trädgårdskultur och samla trädgårdsintresserade för utbyte av kunskaper och trevlig gemenskap.

§ 3 Verksamhet
Genom föredrag, cirklar, diskussioner och andra aktiviteter vill föreningen öka intresset hos medlemmarna, samt sprida nyheter och erfarenheter med anknytning till trädgård.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen är öppet för alla som intresserar sig för eller vill stödja föreningens verksamhet samt erlägger av årsmötet fastställd årsavgift.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsmötet hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen.

§ 6 Utlysning av årsmöte m.m.
Kallelse till årsmöte skall i första hand skickas via e-post. De medlemmar som inte har e-post får kallelse via post. Kallelsen skall skickas senast 14 dagar före avsedd dag.

§ 7 Dagordning
Vid årsmöte skall bland annat förekomma:
7.1 Fastställande av röstlängd
7.2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
7.3 Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
7.4 Val av två protokolljusterare som också är rösträknare
7.5 Fastställande av dagordning
7.6 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive fastställande av resultat- och
balansräkning
7.7 Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret
7.8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (I detta beslut får styrelsens
ledamöter ej delta.)
7.9 Fastställande av medlemsavgift
7.10 Bestämmande av arvoden
7.11 Val av:
7.11.1 ordförande i föreningen
7.11.2 kassör
7.11.3 övriga ledamöter i styrelsen
7.11.4 suppleanter i styrelsen
7.11.5 två revisorer jämte två revisorssuppleanter
7.11.6 valberedning om tre personer, varav en sammankallande
7.12 Frågor som väckts eller som styrelsen anser nödvändiga för föreningens
verksamhet

§ 8 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska hållas då minst 10 % av föreningens medlemmar eller föreningens revisorer till styrelsen skriftligen begär det. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra medlemsmöte. Extra styrelsemöte ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett det extra medlemsmötet.

§ 9 Föreningsstyrelse
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande och kassör väljs av årsmötet för en mandatperiod om två år. Ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod om två år, så att hälften avgår årligen. Skulle ordinarie ledamöter avgå under mandatperiod inträder i tur varande suppleant. Revisorer, revisorssuppleanter och valberedning väljs också på två år.
Styrelsen konstituerar sig själv enligt följande: sekreterare, vice ordförande, vice sekreterare och 2 ledamöter. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen är beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

Styrelsen åligger:
att föra föreningens talan
att verkställa beslut
att föra medlemsförteckning
att vidta åtgärder som gagnar föreningen och dess medlemmar
att gemensamt ansvara för föreningens tillgångar
att årligen sammankalla till årsmöte och vid behov extra medlemsmöten
att förbereda och till årsmöte framlägga från medlemmar inkomna förslag

§ 10 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ett årsmöte. Vid båda tillfällena skall minst 2/3 av de närvarande rösta för beslutet.

§ 11 Upplösning
För att upplösa föreningen krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte. Vid båda tillfällena ska minst 2/3 av de närvarande medlemmarna rösta för beslutet. Vid beslutet om upplösning skall beslut även fattas om hur föreningens handlingar och ekonomiska tillgångar skall disponeras.